Vi följer en projektmetodik som heter SureStep och är framtagen av Microsoft för att säkerställa att införande av affärssystem går enligt plan och budget.

Första fasen kallas Diagnos och syftar till att kartlägga alla behov och processer i kundens verksamhet och för att kunna skriva ett avtal. Detta görs i detalj för att minimera all osäkerhet i projektet.

Därefter kommer en Analysfas där speciellt kundanpassningar gås igenom i detalj för att vi ska förstå hur ni vill arbeta med systemet. I analysfasen görs också projektplanen. Detta blir underlag till Designfasen där kundanpassningarna beskrivs och behovet av parametersättning dokumenteras. Här sker också utbildningen av de i testgruppen hos kunden som ska kunna testa att systemet fungerar som det ska innan driftsättning.

I utvecklingsfasen görs parametersättning, testning, användardokumentation och utveckling av kundanpassningar. Införandefasen innehåller användarutbildning, konvertering, driftsättning och stöd vid driftstart.

surestep1