Alla företag som skickar ut fakturor till sina kunder har behov av en kundreskontra för att få en överblick över hur kunderna betalar. Genom BIsmart kan du enkelt se vilka företag som brukar betala i tid och vilka som ofta är försenade med sina betalningar, både idag och från flera år tillbaka. Graferna går även att anpassas utefter dina behov och önskemål. Eller varför inte bygga din egen rapport då du har tillgång till samma verktyg och logik som vi använt för att bygga standardrapporterna.

Betalningstrend

Genom att markera olika värdena kan du enkelt välja vilket år, månad, vilka betalningsvillkor kunderna har, kundbokföringsmall och vilket land som du vill att diagrammen ska visa. Värdena hämtas direkt från Dynamics NAV när användaren väljer att uppdatera rapporten.

0

 

En översikt visar hur kunderna betalat över tid. Det gröna visar förfallet saldo, dvs. det belopp som inte betalades i tid. Medan det blå i grafen visar det belopp som betalades i tid. Det finns även en översikt som visar medelvärdet av hur många dagar försent kunderna betalar samt ett procentvärde som visar hur förhållandet mellan förfallet och ej förfallet saldo.

Bild 1

 

Ålderssamandrag

Diagrammet visar ett historiskt ålderssamandrag på betalningar, alltså över en längre tid. Cirkeldiagrammet ger en överblick över hur många som betalade före och efter förfallodatumet. Tabellen nedanför cirkeldiagrammet visar att totalsumman av alla fakturor under perioden är 2 677 030 kr. De fakturor som har betalats före förfallodatumet uppgår sammanlagt till 545 722 kr. De fakturor som betalts efter utsatt förfallodatum uppgår sammanlagt till 2 131 309 kr. Här visas även hur många dagar försent som fakturorna har betalats. Från 1-90 garar försenat där majoriteten har betalat 6-30 dagar försent.

I stapeldiagrammet syns tydligt att kunder som betalar försent gör det 6-30 dagar efter utsatt förfallodatum. Åldersammandrag finns både för historiska betalningar och för det som ligger öppet i kundreskontran idag.

2

 

Sammandrag detalj

Det finns även en mer detaljerad vy där det går att se samma information specificerat per kund. Tabellen visar vilka specifika kunder det är som har betalat både före och efter förfallodatumet under vald period. Det går även att utläsa mellan vilka intervaller av dagar som kunden har betalat.

Fotograferna AB betalade exempelvis 6-30 dagar efter förfallodatumet. Service AB har betalat både före förfallodatumet och 6-30 dagar efter förfallodatumet. Längst ner visas saldot för de som betalat före och efter förfallodatumet. Kolumnen längst till höger visar saldot för varje enskild kund. Även detaljnivån går att se både historiskt och för det som ligger öppet i kundreskontran idag.

3

 

Produktöversikt BIsmart knapp